U bent hier:Home>Pers>Ouders en leerkrachten steunen omgaan met geld in lesprogramma
12 mei 2015

PERSBERICHT

Ouders en leerkrachten steunen omgaan met geld in lesprogramma

Financiële educatie vast onderdeel van onderwijsprogramma

76% van de ouders vindt dat de school een belangrijke rol moet spelen in het leren omgaan met geld. Onder leerkrachten is er brede steun voor het idee dat leren omgaan met geld structureel onderdeel wordt van het onderwijsprogramma. En kinderen die op school bezig zijn met geldzaken, praten thuis sneller over geldzaken met hun ouders. Toch is de aandacht voor financiële vaardigheden in het onderwijs nog versnipperd. Wijzer in geldzaken pleit er voor dat financiële educatie vast onderdeel wordt in het toekomstige onderwijsprogramma en gaat hierover de dialoog aan.

Verantwoord financieel gedrag zo vroeg mogelijk aanleren

Burgers krijgen door een terugtrekkende overheid steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor hun geldzaken. De digitalisering van de maatschappij gaat steeds verder en heeft grote impact op de manier waarop we met geld omgaan. Ook zijn jongeren al vroeg zelfstandig. Als ze achttien worden, worden ze geacht zelfstandig financiële keuzes te kunnen maken. Het aanleren van verantwoord financieel gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium is daarom essentieel.

Belangrijke en versterkende rol weggelegd voor het onderwijs

Zowel ouders als leerkrachten zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de school. Een representatieve peiling onder Nederlandse ouders laat zien dat 76% vindt dat de school medeverantwoordelijk is om hun kinderen te leren omgaan met geld. Een peiling onder bijna 500 leraren die lesmateriaal van Wijzer in geldzaken hebben besteld, laat zien dat 79% het een (zeer) goed idee vindt om leren omgaan met geld structureel op te nemen in het onderwijsprogramma.

Gesprek over geldzaken in de klas leidt tot gesprek over geldzaken aan de keukentafel

Aandacht voor geldzaken op school heeft ook effect op het gedrag van kinderen. Van de Nederlandse kinderen die deelnamen aan de Week van het geld, stelde 23% zijn ouders hierna vragen over geld, tegen 7% van de kinderen die niet deelnamen. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen heeft dit jaar deelgenomen aan de Week van het geld.

Maatschappelijke dialoog Platform Onderwijs2032

Wijzer in geldzaken pleit voor structurele aandacht voor financiële vaardigheden in het onderwijs en draagt daarom graag bij aan de dialoog in het kader van Onderwijs2032. Dit programma is gestart door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en is erop gericht het funderend onderwijs in Nederland beter te laten aansluiten bij de wensen van morgen. Het Platform Onderwijs2032 werkt op dit moment onder voorzitterschap van socioloog Paul Schnabel aan een kabinetsadvies over het onderwijscurriculum van de toekomst.

Wijzer in geldzaken heeft belanghebbenden, zoals ouders, leerlingen, studenten, ondernemers en werknemers gevraagd mee te denken over het opnemen van financiële vaardigheden in het reguliere onderwijs. Leren omgaan met geld zou een thema moeten worden dat meerdere vakgebieden aan elkaar verbindt. De uitkomsten van deze discussie zullen als advies worden meegegeven aan het Platform Onderwijs2032.

Geïnteresseerden kunnen meediscussiëren over het onderwerp via www.onderwijs2032.nl

Meer informatie over dit bericht: 
Joost de Bree: 06 474 08 065.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Ouders en leerkrachten steunen omgaan met geld in lesprogramma