U bent hier:Home>Pers>Meer geldzorgen bij flexwerkers door coronacrisis
16 januari 2021

Meer geldzorgen bij flexwerkers door coronacrisis  

Aandacht nodig voor werkende armen die niet zelf op zoek gaan naar hulp


Ruim vier op de tien (43%) flexwerkers in Nederland heeft moeite met rondkomen. Vorig jaar zomer was dat nog 36%. In algemene zin vallen de financiële gevolgen van de coronacrisis voor huishoudens mee. Ongeveer een vijfde van de mensen heeft te maken met een inkomensterugval sinds het begin van de coronacrisis. Maar wie kijkt naar de gevolgen voor mensen in verschillende werksituaties ziet grote verschillen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van platform Wijzer in geldzaken onder een representatieve groep van 1.317 Nederlanders.

In vergelijking met werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband worden werknemers met een flexibel dienstverband, zzp’ers en ondernemers vaker getroffen door de coronacrisis. Bijna de helft van hen heeft te maken met urenverlies en/of een inkomensterugval (respectievelijk 44, 50 en 47 procent). Sinds het uitbreken van de coronapandemie peilde het Nibud drie keer eerder de financiële gevolgen voor huishoudens. Dit is de tweede keer dat specifiek wordt ingezoomd op verschillen tussen mensen in verschillende werksituaties.

Geldzorgen
Mensen verwachten een periode zonder inkomsten te kunnen opvangen, maar de buffers zijn klein. Bijna een derde (28 procent) van de respondenten heeft naar eigen zeggen onvoldoende geld achter de hand om vier maanden zonder inkomsten op te kunnen vangen. Met name werknemers met een flexibel dienstverband hebben vaker geen buffer. Het lijkt er op dat mensen die getroffen zijn door de crisis al financieel kwetsbaarder waren dan anderen. Zij hebben vaker een lager inkomen en minder spaargeld. Verder blijkt dat ze minder makkelijk kunnen rondkomen dan mensen die niet getroffen zijn door de crisis en vaker betalingsachterstanden hebben. Opvallend is bovendien dat juist de mensen die getroffen zijn vaker zeggen geen hulp te zullen zoeken bij geldzorgen.

Coronasteunmaatregelen
Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in geldzaken: “Het is dus belangrijk om de groepen die niet zelf op zoek gaan naar hulp, actief te benaderen en te wijzen op de hulp die voorhanden is.” Zo wordt de toegang tot de bijzondere bijstand vanaf 1 februari 2021 verruimd voor mensen van wie het inkomen dusdanig is gedaald dat zij moeite hebben met het opbrengen van de noodzakelijke kosten. Het gaat om mensen die niet in aanmerking komen voor andere coronasteunmaatregelen of het reguliere sociale vangnet. Hiervoor heeft het kabinet 130 miljoen euro extra vrijgemaakt.

“Maar uit een eerdere literatuurstudie van vlak vóór de coronacrisis weten we ook dat juist de groep werkende armen, in tegenstelling tot mensen met een uitkering, niet goed in beeld is bij gemeenten. Zij worden minder goed bereikt door gemeentelijke ondersteuning. Het vergroten van het bereik van werkenden met financiële problemen is daarmee een belangrijke opgave voor verschillende partijen, zoals gemeenten én werkgevers,” aldus Olaf Simonse.

Op Wijzeringeldzaken.nl houden we alle wijzigingen in de coronasteunmaatregelen bij en vind je een overzicht met tips en mogelijkheden voor wie financieel geraakt is door de coronacrisis. Werkgevers die zich zorgen maken over de financiële fitheid van hun werknemers kunnen terecht op financieelfittewerknemers.nl.

------------------------------------------------------------------------

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):

Download hier het onderzoeksrapport ‘Financiële tegenslagen in de coronacrisis: de financiële gevolgen voor huishoudens en verschillen naar werksituatie’ uitgevoerd door Nibud in opdracht van Wijzer in geldzaken.

Meer informatie over dit bericht: 
Joost de Bree: 06 474 08 065.
pers@wijzeringeldzaken.nlwijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Over Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om Nederland financieel fitter te maken. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform: www.wijzeringeldzaken.nl

U bent hier:Home>Pers>Meer geldzorgen bij flexwerkers door coronacrisis