Wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken
Alle thema's in één oogopslag
Meer thema's
thema

Verantwoording Webrichtlijnen

Wijzeringeldzaken.nl voldoet in grote lijnen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2).

Bijna 100% Webrichtlijnenproof

Wijzeringeldzaken.nl voldoet voor bijna 100% aan de Webrichtlijnen. Het kan voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet. Dit komt door de grootte van de website en de tijdgevoelige aard van veel van de onderdelen. Tevens wordt de inhoud van deze website beheerd door een beperkt team van 5 redacteuren.

Informatie en klachten over toegankelijkheid op wijzeringeldzaken.nl

Ervaart u wijzeringeldzaken.nl (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Geeft u ons dit dan alstublieft door via het contactformulier op deze website.

Onderdelen waarop wijzeringeldzaken.nl niet voldoet aan de Webrichtlijnen

Op de volgende onderdelen voldoet wijzeringeldzaken.nl niet voor 100% aan de Webrichtlijnen:

PDF-bestanden

Specificatie

PDF-bestanden op wijzeringeldzaken.nl.

Oorzaak

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan PDF-bestanden. Diverse partijen leveren PDF-bestanden aan voor publicatie op wijzeringeldzaken.nl. Niet iedereen beschikt over de specifieke kennis of vereiste software om een PDF-bestand te maken dat voldoet aan de in de Webrichtlijnen vastgestelde eisen. Daardoor kan wijzeringeldzaken.nl niet garanderen dat alle PDF-bestanden op de site aan de Webrichtlijnen voldoen.

Gevolg

Wijzeringeldzaken.nl meent eventuele afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door op plaatsen waar PDF-bestanden als inhoud worden aangeboden, deze inhoud ook op andere wijze te ontsluiten. Binnen het onderdeel "Publicaties" op wijzeringeldzaken.nl staan (veelal historische) PDF-documenten die niet primair als inhoud bedoeld zijn voor bezoekers, maar die gericht zijn op externe partijen om als persbericht naar buiten te brengen; voor deze sectie en de daarbij behorende gebruiksdoeleinden acht wijzeringeldzaken.nl de PDF-bestanden zoals heden beschikbaar afdoende.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem hanteert wijzeringeldzaken.nl de volgende eisen voor nieuw te publiceren PDF-bestanden:

  • De tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn
  • Het bestand bevat geen gescande documenten of afbeeldingen
  • Het bestand bevat geen persoonlijke gegevens

Maatregelen

Wijzeringeldzaken.nl stelt strikte eisen aan nieuw aan te leveren PDF-bestanden. Deze bestanden moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven' om voor publicatie in aanmerking te komen.

Planning

De strenge minimale eisen aan nieuwe PDF-bestanden gelden al.

Video

Specificatie

De video’s op wijzeringeldzaken.nl voldoen niet allemaal aan de Webrichtlijnen. De video’s hebben bijvoorbeeld geen uitgeschreven tekst of audiobestand van wat de video laat zien of horen.

Oorzaak

Wijzeringeldzaken.nl publiceert video's in de regel niet op de eigen webiste, maar via derden, zoals bijvoorbeeld YouTube. Deze derde partijen bieden de vereiste mogelijkheden om aan de Webrichtlijnen te voldoen niet of slechts in beperkte mate, en publicatie op de eigen website zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen. Het toegankelijk maken van alle video´s middels toevoeging van extra content op de eigen webiste zou, mede gelet op het beperkte aantal redacteuren, eveneens onevenredig veel tijd en geld kosten.

Gevolg

Sommige bezoekers van wijzeringeldzaken.nl kunnen de video niet of niet optimaal gebruiken.

Alternatieven

De redactie van wijzeringeldzaken.nl schrijft bij alle video´s een toelichtende tekst waarin de inhoud en het doel van de geplaatste video wordt toegelicht.

Maatregelen

Wijzeringeldzaken.nl neemt vooralsnog geen verdere maatregelen om video’s bij publicatie op de website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.

Planning

Wijzeringeldzaken.nl onderzoekt voorlopig geen mogelijkheden om de video’s te laten voldoen aan de Webrichtlijnen. Wel volgt wijzeringeldzaken.nl ontwikkelingen die de kosten van toegankelijkheid kunnen verminderen.

Oude inhoud

Specificatie

Het gaat hier om alle documenten die niet meer actueel zijn, zoals oude nieuwsberichten.

Oorzaak

Oude inhoud moet vanuit een archieffunctie soms beschikbaar blijven op de website. Wijzeringeldzaken.nl past verouderde documenten niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk niet alleen onevenredig veel tijd en geld kosten, maar tevens de betrouwbaarheid van de archieffunctie die deze documenten vervullen op onwenselijke wijze aantasten.

Gevolg

De gevolgen van dit besluit zijn minimaal, omdat alle actuele informatie wél toegankelijk is.

Alternatieven

Wijzeringeldzaken.nl biedt de actuele versie van documenten aan op de website als deze beschikbaar zijn en verwijst slechts dan naar verouderde documenten wanneer er geen actueel alternatief voorhanden is.

Maatregelen

Teneinde het aantal niet-actuele documenten zo effectief mogelijk te beperken, streeft de redactie ernaar nieuwe documenten zo toegankelijk mogelijk te maken alvorens publicatie. Dit geschiedt middels regelmatige toetsing aan de door de toetsingsinstantie op dat moment voorgeschreven standaarden en middels de beschikbare validatiesoftware.

Planning

Wijzeringeldzaken.nl is voortdurend bezig met doorontwikkelen en verbeteren van haar toegankelijkheid en de daarmee samenhangende processen.

Formulieren

Specificatie

Het betreft hier alle formulieren binnen de website wijzeringeldzaken.nl, waaronder dus ook de formulieren behorende bij (al dan niet extern aangeboden) tools & rekenhulpen.

Oorzaak

Het web en de daarbij behorende technologieën en technieken zijn voortdurend in ontwikkeling, en wijzeringeldzaken.nl streeft ernaar om, in samenwerking met haar technische partners, een moderne, actuele en bruikbare website aan te bieden aan haar publiek. Hierbij wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van technieken die (nog) geen deel uitmaken van de Webrichtlijnen, of van alternatieve technieken die een vergelijkbaar niveau van toegankelijkheid bieden, maar niet als zodanig opgenomen zijn in de bestaande versie(s) van de Webrichtlijnen. Wijzeringeldzaken.nl laat zich op dit gebied goed informeren door onafhankelijke technische partijen en besluit mede op basis van deze informatie om in sommige opzichten af te wijken van de in de Webrichtlijnen vastgestelde toegankelijkheidsnormen.

Gevolg

De gevolgen van dit besluit zijn minimaal, omdat de werking en presentatie van de formulieren op wijzeringeldzaken.nl niet of nauwelijks afwijkt van de normen zoals vastgesteld in de Webrichtlijnen.

Alternatieven

In gevallen waarin de uiteindelijke werking van een formulier op speciale hardware voor toegankelijkheid (zoals bijvoorbeeld screenreaders of braille-apparaten) niet getoetst kan worden of onduidelijk is, wordt door wijzeringeldzaken.nl, in samenwerking met haar technische partner(s), het betreffende formulier alsnog aangepast om te voldoen aan de Webrichtlijnen.

Maatregelen

Wijzeringeldzaken.nl toetst haar formulieren proactief aan de hand van de Webrichtlijnen, en is van mening dat de huidige staat van conformiteit afldoende is.

Planning

Wijzeringeldzaken.nl blijft op proactieve wijze bezig met het toegankelijk maken en houden van bestaande formulieren, en toetst nieuwe formulieren vóór publicatie aan de Webrichtlijnen.