logo: Wijzer in Geldzaken

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij de mens het uitgangspunt is. Waar onze studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien en zich thuisvoelen en waar we, in samenwerking met onze relaties, durven te experimenteren en innoveren.

We bieden onze studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen. We leiden hoogwaardige professionals op en werken daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vandaar onze sterke externe oriëntatie op sociaal -, economische - en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in Nederland maar internationaal.

We zijn een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit.

De Hogeschool Utrecht is bezig om een expertisecentrum op het terrein van schulden en incasso op te zetten. Door praktijkgericht onderzoek te combineren met het opleiden van studenten en mensen die al actief zijn in de beroepspraktijk wordt beoogd om onderzoek en onderwijs met elkaar te verweven.

Voorbeelden van projecten die al worden uitgevoerd zijn: het uitvoeren van geldspreekuren op ROC's door studenten sociaal-juridische dienstverlening, het organiseren van bijeenkomsten van deskundigeheidsbevordering voor HBO-docenten, het uitvoeren van onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van schuldhulpverlening alsmede onderzoek naar de belangrijke ontwikkelingen op het terrein van incasso en invordering en de wijze waarop die uitwerken in dossiers van individuele schuldenaren.

Met het expertisecentrum wil de Hogeschool Utrecht bijdragen aan het terugdringen van financiele problematiek. Vanuit deze ambitie maakt zij graag deel uit van het Wijzer in geldzaken netwerk.

Website

Hogeschool Utrecht